Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden informeren u over uw rechten en plichten als u gebruik maakt van een van Digita’s websites of diensten. Lees deze gebruikersvoorwaarden dus zorgvuldig door.

Wie is Digita?

Digita BVBA (hierna: Digita) is een onderneming die consumenten toelaat hun persoonlijke gegevens te delen met de bedrijven die zij willen door websites zoals verhuisplan.be, jedemenage.be en mymove.be (hierna: de Digita websites). Het hoofdkantoor van Digita bevindt zich in Leuven op de Philipssite 5B / 1 (MC Square Office Center).

Algemeen

Op het gebruik van een Digita website zijn deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid en andere aanvullende regelgevende documenten die Digita publiceert op de Digita websites van toepassing. Wanneer u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dient u geen gebruik te maken van Digita.

Digita behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de Digita websites en/of het versturen van een mededeling per email aan alle Digita account houders. Wanneer u na de aanpassingen gebruik blijft maken van Digita, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Waarop zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing?

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Digita websites tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen.

Uw rechten en plichten

U dient zich als gebruiker van een Digita website te gedragen als een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

De volgende handelingen zijn zeker niet toegestaan:

  • inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van Digita en/of derden;

  • inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen doen;

  • wettelijk verboden materiaal verspreiden;

  • de beveiliging van (delen van) de website ontwijken of verwijderen.

Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Als u zich niet houdt aan deze regels, behoudt Digita zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op u te verhalen.

Hoe gaat Digita met uw persoonlijke gegevens om?

In het Privacybeleid kunt u lezen waarvoor Digita de gegevens gebruikt die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. In het Cookiebeleid vindt u meer informatie over de cookies die Digita gebruikt.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Digita is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar websites of van websites die met de website van Digita zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Digita is ook niet aansprakelijk voor schade dat voortvloeit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid daarvan) van de Digita websites.

Bovendien is Digita niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Digita.

Digita garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Digita garandeert ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Digita garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Digita behoudt zich het recht om uw persoonlijke gegevens te laten overeenstemmen met de gegevens op uw identiteitsdocument. Dit om ervoor te zorgen dat er geen fraude gepleegd kan worden en de gegevenskwaliteit te vrijwaren.

Digita biedt geen garantie dat uw adreswijziging daadwerkelijk wordt doorgevoerd bij de bedrijven die u geselecteerd hebt.

Digita is niet verantwoordelijk voor de accuraatheid van uw adreswijziging of eventuele fouten die voortstemmen uit het foutief doorvoeren van uw adreswijziging door aangesloten of niet-aangesloten bedrijven.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met Digita. Digita is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Digita.

Welk recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden?

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leuven.

Vragen?

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met Digita op te nemen.

Digita BVBA
Philipssite 5B / 1, 3001 Leuven
België

info@digita.ai

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn aangepast op 22 juli 2018.